Potočni škržek

Veliko nevarnost za Potočnega škržka predstavlja potujoča trikotničarka (Dreissena polymorpha), ki lahko prerase avtohtono školjko in ji tako prepreči dostop hrane.

Razpoznavne značilnosti

Potočni škržek ima značilno lupino, sestavljeno iz dveh delov. Ima dobro razvito nogo, s katero se zakopava v podlago in se počasi premika po njej. Prehranjuje se s filtracijo (precejanjem) vode, ki jo s pomočjo odprtine, imenovane dotekalka, vnaša v telo. Tu voda potuje čez velike škrge, kjer poteka izmenjava plinov. Hrana se ustavi v ustih. Voda z odpadnimi snovmi se izloči skozi odtekalko, iztrebki pa skozi zadnjično odprtino, ki je tik nad odtekalko.

Način razmnoževanja

Potočni škržek se azmnožuje s pomočjo zunanje oploditve (oplojeno jajčece – ličinka – mlada školjka). Školjke iz družine Unionidae so v svojem razvoju vezane na ribe. Ličinke – glohidiji namreč del časa preživijo kot zajedavci v škrgah rib. 

Pojavljanje

Potočni škržek živi predvsem v tekočih vodah, navadno na peščenem in gramoznem dnu manjših vodotokov. Ponekod poseljuje tudi obrežja jezer. Številčnost njegove populacije je v strmem upadu zaradi onesnaženja. Školjka potočni škržek spada med vrste »Natura 2000«. Danes je v Sloveniji z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004) zavarovan habitat vrste, v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002) pa je potočni škržek uvrščen med prizadete vrste (E).

Leave a Reply